Vuokralaisen ja telakoitumisen sopimusehdot

Koska telakka toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja sen taloudesta vastaavat käytännössä vain sen omat jäsenet, on sekä toiminta, että talous perustuttava yhteisesti sovittuihin sääntöihin ja käytäntöihin. Omat ehtonsa toiminnalle asettaa myös Suomenlinnan hoitokunnan kanssa tehty vuokrasopimus.

Kotisatama

Yksi oleellisimpia periaatteita on se, että alukset tuodaan telakalle telakoitumista ja alusten kunnostustöitä varten. Telakka ei voi esimerkiksi olla alusten vakituinen satamapaikka tai asuntoaluksen tukikohta, saati vapaa-ajan kohde muutoin, kuin laivatöiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että telakalle tulevalla aluksella on oltava vakituinen kotisatama jossakin muualla ja, että telakointia varten on telakointisuunnitelma.

Telakointisuunnitelma

Telakointisuunnitelman tulee sisältää työsuunnitelma tehtävistä töistä, aikataulu sekä realistinen ja uskottava rahoitussuunnitelma. Telakointisopimus tehdään tämän suunnitelman pohjalta. Yksi telakointisuunnitelman tarkoituksista on tarvittaessa opastaa varustajaa telakointia ja kunnostusprojektia valmisteltaessa sekä ohjata tarvittavan tiedon lähteille. Hyvin tehty pohjatyö säästää paitsi aikaa ja hermoja myös ennen kaikkea rahaa.

Vakuus

Telakkaan tullessaan aluksen omistaja sitoutuu sekä vastaamaan kaikista telakointiin ja kunnostustöihin liittyvistä vuokrista ja muista kustannuksista sekä huolehtimaan siitä, että alus lähtee telakasta suunnitelmien mukaan, eikä häiritsen telakan muuta toimintaa. Näitä velvoitteita varten omistaja joutuu antamaan vakuuden ennen telakointia. Vakuus lankeaa maksettavaksi, mikäli sopimusehtoja ei noudateta tai maksuja makseta ajallaan tai telakoinnista aiheutuu yhdistykselle muutoin kustannuksia – esimerkiksi käytännössä myyntiarvoltaan arvoton alus jää yhdistyksen kustannukseksi. Alus voi toimia vakuutena ja maksamattomien kulujen panttina. Vuokraaja voi myös asettaa jonkin muun riittävän ja turvaavan vakuuden, jonka telakkayhdistys hyväksyy vakuudeksi ennen telakointia.

Näitä ehtoja käytetään myös soveltuvilta osin venepaikkoihin ja vuokrattaviin varastotiloihin.

Rakennusmateriaalit

Rakennusmateriaalien ja muiden tavaroiden varastoinnista on noudatettava yhdistyksen antamia ohjeita. Työtelineet, portaat, pukit ym. voidaan maksua vastaan varastoida yhdistyksen osoittamaan paikkaan ja merkittävä aluksen tai omistajan tunnuksin.

Telakka-altaassa laivan toimintaan ja töihin liittyvien rakennusmateriaalien, työkalujen ja muiden tavaroiden varastoiminen sisältyy vuokrattuun alaan ja vuokraaja sitoutuu säilyttämään näitä vuokraamallaan alueella.

Hallit

Halleissa venepaikan vuokraajan on huolehdittava siitä, että hallin ovi on lukittu aina kun hän viimeisenä poistuu hallista. Hallissa ja kaikkialla telakka-alueella olevat työkalut ym. vuokraajan omaisuus on vuokraajan vastuulla. Telakkayhdistys ei missään olosuhteissa ole vastuussa tällaisesta vuokraajan omaisuudesta.

Vastuu

Yhdistys ei vastaa telakoinnista vaan telakointi samoin kuin aluksen laiturissa pito ja säilytys, siirrot, nostot ja maakuljetukset ovat vuokralaisen vastuulla. Vuokralainen sitoutuu siivoamaan jätteet niille osoitettuihin paikkoihin sekä kuljettamaan suuret jäte-erät telakka-alueelta pois tai sopimaan ennakkoon telakkayhdistyksen kanssa poiskuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Vakuutus

Aluksella on oltava vakuutus, joka vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon telakoinnin aikana. Vakuutuksesta on esitettävä selvitys pyydettäessä.