Viaporin telakka ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Viaporin Telakka ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Säilyttää, kehittää ja tukea vanhojen tai kulttuurihistoriallisesti muutoin merkittävien laivojen restaurointiin, konservointiin, korjauksiin ja toimintaan liittyviä tietoja ja taitoja.
 • Perustaa pysyvä keskus, jossa huolletaan ja kunnostetaan vanhoja sekä kulttuurihistoriallisesti muutoin merkittäviä laivoja.
 • Hallita ja johtaa telakkatoimintaa.
 • Auttaa Suomenlinnan hoitokuntaa säilyttämään telakan historiallinen ympäristö paikkana, missä edellä mainittuja toimintoja voidaan toteuttaa.
 • Edistää alan kansainvälistä yhteistoimintaa.
 • Tarjota suurelle yleisölle tilaisuus tutustua historialliseen telakkaan ja perinteiseen laivojen korjaustyöhön.


Tarkoituksen toteuttamiseksi Viaporin Telakka ry

 • Vuokraa Suomenlinnan hoitokunnalta Suomenlinnassa olevan vanhan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan telakka-alueen rakennuksineen, jossa telakoidaan, huolletaan ja korjataan edellä mainittuja aluksia.
 • Hoitaa alan koulutusta ja tiedotusta.
 • Perustaa alaan liittyvän kirjaston.
 • Laatii koulutus- ja tutkimusohjelmia.
 • Hankkii alusten korjaustyössä tarvittavaa välineistöä ja materiaalia.
 • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.

3 § Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut luonnollinen tai juridinen henkilö. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka omistaa yhdistyksen alusluetteloon hyväksytyn ja merkityn 3 §:ssa tarkoitetun aluksen tai osuuden tallaisesta aluksesta, kuitenkin vain yksi jäsen alusta kohti. Kullakin yhdistyksen jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa käytettävissä yksi ääni. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole sellaisella yhdistyksen jäsenellä, joka on laiminlyönyt yli kuukauden ajan suorittaa erääntyneen jäsenmaksunsa.

3.1 § Yhdistyksellä on jäsenalusluettelo, johon hallitus hyväksyy aluksen hakemuksesta. Aluksen tulee olla vähintään 50 vuotta vanha ja alun perin ammattiliikenteeseen rakennettu, historiallisia arvoja kunnioittaen säilytetty tai historiallisten esikuvien mukaan perinteisin menetelmin ja materiaalein rakennettu jäljitelmä. 

4 § Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksillä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista, taikka vahingoittaa sen mainetta.

5 § Yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6 § Yhdistys voi ottaa vastaan lahjotuksia ja testamentteja.

7 § Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitukseen tulee valita vähintään kolme yhdistyksen varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai kaksi hallituksen muuta varsinaista jäsentä yhdessä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kaksi jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen tilikausi on 01.10–30.09. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään 31.12. mennessä. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostilla.

11 § Yhdistyksen vuosikokous, joka pidettään helmikuun loppuun mennessä.

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat.
 3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös päättyneelle tilikaudelta ja tilintarkastuskertomus.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- että menoarvio seuraavaksi toimintakaudeksi.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.
 8. Valitaan puheenjohtaja, jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja sekä varamies.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

13 § Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnasta voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.